ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ

0
43
N. D. A. Exam

ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ

ਹਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਰਣਨੀਤੀ ਵਧੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੁਕਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਐਨ ਡੀ ਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ

N. D. A. Exam

1. ਆਪਣੀ ਗਿਆਰਵੀਂ, ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਿਲੇਬਸ ਨਾਲ ਸਮਕਾਲੀ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨ ਡੀ ਏ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਰਵੀਂ, ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲਾ ਸਿਲੇਬਸ (ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ, ਰਸਾਇਣਕ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਗਣਿਤ, ਅੰਗਰੇਜੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਗਿਆਨ) ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਮਤਿਹਾਨ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨ ਡੀ ਏ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ

2. ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ

ਐਨ ਡੀ ਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਡੀ ਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਐਨ ਡੀ ਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

3. ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ/ਸਿਖਲਾਈ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਡੀ ਏ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਧਾਰਨਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਐਨ ਡੀ ਏ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ  ਐਨ ਡੀ ਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ  ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨ ਡੀ ਏ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ

4. ਨਿਯਮਤ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਡੀ ਏ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਡੀ ਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਚੰਗੀ ਕਮਾਂਡ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਡੀ ਏ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

5. ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਹੱਲ ਕਰਨੇ

ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਐਨ ਡੀ ਏ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਨ ਡੀ ਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਡੀ ਏ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

6. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲਓ

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਡੀ ਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲਓ।  ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੌਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋਗੇ।

N. D. A. Important points for the exam

ਐਨ ਡੀ ਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦਿਨ ਨਿਰਦੇਸ਼

  •  ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 45 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  •  ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੈਸਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ
  •  ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਕਾਰਡ, ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਬਾਲ ਪੈੱਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  •  ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੈਜੇਟ, ਵਾਚ ਅਤੇ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
  •  ਗਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
     ਵਿਜੈ ਗਰਗ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.